ยินดีต้อนรีบสู่เว็บไซค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
 

เราจะเป็น รพ.สต. คุณภาพอันดับหนึ่งของท่าบ่อ

 

 

  1. พัฒนารพ.สต.เป็นทัพหน้าในการบริการประชาชนเน้นบริการเชิงรุกและการมีส่วนร่วมในการ

ดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนครอบคลุม 5 มิติ

2.ภาพลักษณ์รพ.สต. ในการจัดบริการตามมาตรฐานส่งเสริมภาคีมีส่วนร่วมพัฒนาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์