ยินดีต้อนรีบสู่เว็บไซค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
 
 

ประวิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านว่าน

สถานีอนามัยตำบลบ้านว่าน  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี  พ.ศ. 2528 โดยการได้รับบริจาคที่ดินส่วนสาธารณะ   จำนวน ที่  4  ไร่  2  งาน  65   โดยได้รับงบประมาณจากภาครัฐในการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นแบบแปลนไม้ชั้นเดียวทรงจั่วให้เป็นสถานบริการด้านสาธารณสุขเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านว่าน  รวม  8  หมู่บ้าน 
        ปี พ.ศ. 2538 ได้งบก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยขนาดทั่วไป  2 ชั้น ตามแบบแปลนของกระทรวงสาธารณสุข เปิดดำเนินการ ปี พ.ศ. 2538 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 สถานีอนามัยตำบลบ้านว่าน ได้ยกฐานะจากสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  ให้บริการประชาชนในเขตตำบลบ้านว่าน จำนวน 8 หมู่บ้าน

        ปัจจุบันสถานีอนามัยตำบลบ้านว่าน  ได้ยกฐานะจากสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อปี พ.ศ. 2553  และมีการพัฒนาและปรับปรุงหลาย ๆ ด้าน  เช่น  ด้านให้บริการเชิงรุกและการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนครอบคลุม 5 มิติ  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมระบบสุขภาพพอเพียง   ด้านระบบบริการผู้ป่วยส่งต่ออย่างเอื้ออาทร   ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์การแพทย์    ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และด้านภูมิสถาปัตย์ในอาคาร เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ผู้พบเห็นและผู้มารับบริการทั่วไป  และจะมีการพัฒนาระบบให้ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่อไป

 

แผนที่แสดงอาณาเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปตำบลบ้านว่าน  เป็นพื้นที่ราบลุ่ม    ลักษณะหมู่บ้านตั้งอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ระยะห่างกันโดยเฉลี่ย  1 – 5  กิโลเมตร
                        ทิศเหนือ           จด   พื้นที่ตำบลน้ำโมง และ ตำบลท่าบ่อ
                        ทิศใต้               จด   พื้นที่ตำบลหายโศก  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี
                        ทิศตะวันออก      จด   พื้นที่บ้านเดื่อและตำบลหนองนาง
                        ทิศตะวันตก        จด   พื้นที่ตำบลโคกคอน
จำนวนหมู่บ้าน  8 หมู่บ้านอยู่ในเขต อบต.ทั้ง 8  หมู่บ้าน ได้แก่
Ø   หมู่ที่ 1  บ้านว่าน
Ø   หมู่ที่  2    บ้านว่าน
Ø   หมู่ที่   3   บ้านแสนสุข
Ø   หมู่ที่   4   บ้านลำดวน
Ø   หมู่ที่   5   บ้านผำไผ
Ø   หมู่ที่   6   บ้านโพนธาตุ
Ø   หมู่ที่   7   บ้านกลางน้อย
Ø   หมู่ที่   8   บ้านเป้า